header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

0138827
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
148
159
561
725
967
4261
138827

Forecast Today
168

6.64%
13.53%
37.62%
0.23%
0.01%
41.98%
Online (15 minutes ago):9
9 guests
no members

Your IP:3.81.28.10

กองคลัง

   นางสาวยพน ลมประสงค ผอำนวยการกองคลง
นางสาวยุพิน  ลิ้มประสงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง 
 

น.ส.ชณชฌา โชคชยธนานนท

นางสาวชิณัชฌา  โชคชัยธนานันท์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางนรมล สตาพนธ นกวชาการเงนและบญช
นางนิรมล  สุตาพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
นายชตพงศ จำเนยร เจาพนกงานพสด
นายชุติพงศ์  จำเนียร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายวทวส จำป

นายวิทวัส  จำปี 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

น.ส.จนดาพร ไชยสาร

นางสาวจินดาพร  ไชยสาร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
 
 
 
น.ส.นภสสร ไชนอนทร
นางสาวนภัสสร  ไชยอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
นางสาวศภกานต ปดถา พนกงานจางเหมา
นางสาวศุภกานต์  ปัดถา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาวนภาภรณ ถงเงน พนกงานจางเหมา
นางสาวนภาภรณ์  ถุงเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ