header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

0177073
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
46
80
796
796
765
9679
177073

Forecast Today
72

5.77%
14.33%
32.26%
0.20%
0.01%
47.43%
Online (15 minutes ago):5
5 guests
no members

Your IP:44.192.112.123

ข้อมูลอื่นๆ

logo

ทรัพย์กรธรรมชาติในพื้นที่
ป่าไม้ชุมชน / ป่าสาธารณประโยชน์ 13 แห่ง
- ป่าสาธารณประโยชน์ (ป่าช้า) หมู่ 1 บ้านหนองไฮ 12 ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ (โนนต๊ะ) หมู่ 1 บ้านหนองไฮ 275 ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ (ป่าช้า) หมู่ 2 บ้านหนองดีปลี 2 ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ (ป่าช้า) หมู่ 3 บ้านนาโนน 10 ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ (ดงหลวง) หมู่ 4,5 บ้านยางแรด - หนองเตา 50 ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ (ป่าช้า) หมู่ 4,12 บ้านยางแรด - หนองแก้ว 11 ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ (ป่าช้า) หมู่ 7 บ้านหนองหว้า 1 ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ (ป่าช้า) หมู่ 9 บ้านก่อ 1 ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ (ดงเข) หมู่ 11 บ้านโนนเย็น 41 ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ (ป่าช้า) หมู่ 10 บ้านโคก 5 ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ (ป่าช้า) หมู่ 5 บ้านหนองเตา 5 ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ (หนองโนนแดง) หมู่ 9 บ้านก่อ 3 ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ (ป่าช้า) หมู่ 6 บ้านโนนเค็ง 8 ไร่
ป่าดอนปู่ตา 14 แห่ง
หมู่ที่ 1 บ้านหนองไฮ จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 2 บ้านหนองดีปลี จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 3 บ้านนาโนน จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 4 บ้านยางแรด จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 5 บ้านหนองเตา จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 6 บ้านโนนเค็ง จำนวน 3 แห่ง
หมู่ที่ 7 บ้านหว้า จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 8 บ้านหว้า จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 9 บ้านก่อ จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 10 บ้านโคก จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 11 บ้านโนนเย็น จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 12 บ้านหนองแก้ว จำนวน 1 แห่ง
มวลชนจัดตั้ง
• ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน 12 แห่ง
• ศูนย์กีฬาตำบล 1 แห่ง
• ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน 12 แห่ง
• ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 แห่ง
• ศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานหมู่บ้าน 12 แห่ง
• หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 12 แห่ง
• หอกระจายข่าวประจำวัด 4 แห่ง
• ศูนย์กระจายข่าวระบบไร้สาย (อบต.) 1 แห่ง
• ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง
• ศูนย์การเรียนรู้มหาลัยชีวิต 1 แห่ง
• ศูนย์วัฒนธรรมตำบล 1 แห่ง
• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 1 แห่ง
• สภาเด็กและเยาวชน 1 แห่ง
• ชมรมผู้สูงอายุ 1 แห่ง
• กองทุนหลักประกันสุขภาพ 1 แห่ง
• กองทุนสวัสดิการชุมชน 1 แห่ง
• กองทุนปุ๋ยอินทรีย์ 1 แห่ง
• ศูนย์ ศตส. ประจำตำบล 1 แห่ง
• ศูนย์ อชต. ประจำตำบล 1 แห่ง


องค์กรภาคเอกชน ประชาชน
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 39 กลุ่ม
1. กลุ่มเกษตรบ้านหนองดีปลี จำนวนสมาชิก 17 คน บ้านหนองดีปลี
2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.1 จำนวนสมาชิก 17 คน บ้านหนองไฮ
3. กลุ่มเครื่องหอมสมุนไพร ม.1 จำนวนสมาชิก 17 คน บ้านหนองไฮ
4. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.6 จำนวนสมาชิก 100 คน บ้านโนนเค็ง
5. กลุ่มกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ม.9 จำนวนสมาชิก 140 คน บ้านก่อ
6. กลุ่มสตรีรวมใจพัฒนา ม.1 จำนวนสมาชิก 11 คน บ้านหนองไฮ
7. กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองเตา ม.5 จำนวนสมาชิก 25 คน บ้านหนองเตา
8. กลุ่มเกษตรผสมผสาน ม.11 จำนวนสมาชิก 59 คร. บ้านโนนเย็น
9. กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนเย็น จำนวนสมาชิก 30 คน บ้านโนนเย็น
10. กลุ่มทอผ้าไหม ม.6 จำนวนสมาชิก15 คน บ้านโนนเค็ง
11. กลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรมในครัวเรือน ม.9 จำนวนสมาชิก 10 คน บ้านก่อ
12. กลุ่มกรอบรูปวิทยาศาสตร์ ม.12 จำนวนสมาชิก 19 คน บ้านหนองแก้ว
13. กลุ่มกองทุนหมู่บ้านหนองหว้า ม.8 จำนวนสมาชิก 43 คน บ้านหนองหว้า
14. กลุ่มกองทุนหมู่บ้านหนองแก้ว ม.12 จำนวนสมาชิก 19 คน บ้านหนองแก้ว
15. กลุ่มทอผ้าไหม ม.2 จำนวนสมาชิก 23 คน บ้านหนองดีปลี
16. กลุ่มเกษตรผสมผสาน ม.3 จำนวนสมาชิก 10 คน บ้านนาโนน
17. กลุ่มกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ม.7 จำนวนสมาชิก 40 คน บ้านหนองหว้า
18. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.7 จำนวนสมาชิก 56 คน บ้านหนองหว้า
19. กลุ่มกองทุนพัฒนาอาชีพ ม.4 จำนวนสมาชิก 25 คน บ้านยางแรด
20. กลุ่มเกษตรกร ม.4 จำนวนสมาชิก 10 คน บ้านยางแรด
21. กลุ่มกองทุนพัฒนาพันธุ์ข้าว ม.3 จำนวนสมาชิก 14 คน บ้านนาโนน
22. กลุ่มเกษตรกรรายย่อยบ้านโคก ม.10 จำนวนสมาชิก 36 คน บ้านโคก
23. กลุ่มทอผ้าไหม ม.7 จำนวนสมาชิก 17 คน บ้านหนองหว้า
24. กลุ่มเลี้ยงปลา ม.7 จำนวนสมาชิก 10 คน บ้านหนองหว้า
25. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน ม.2 จำนวนสมาชิก 15 คน บ้านหนองดีปลี
26. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.2 จำนวนสมาชิก 10 คน บ้านหนองดีปลี
27. กลุ่มพัฒนาหมู่บ้าน ม.5 จำนวนสมาชิก 15 คน บ้านหนองเตา
28. กลุ่มกองทุนข้าวเปลือก ม.9 จำนวนสมาชิก 138 คร. บ้านก่อ
29. กลุ่มต้นกล้าอาชีพ ม.11 จำนวนสมาชิก 10 คน บ้านโนนเย็น
30. กลุ่มกองทุนข้าวเปลือกเพื่อการผลิต ม.6 จำนวนสมาชิก 51 คน บ้านโนนเค็ง
31. กลุ่มต้นกล้าอาชีพ ม.6 จำนวนสมาชิก 30 คน บ้านโนนเค็ง
32. กลุ่มฉางข้าว ม.3 จำนวนสมาชิก 60 คร. บ้านนาโนน
33. กลุ่มสตรีแม่บ้านทอผ้าไหม ม.9 จำนวนสมาชิก 30 คน บ้านก่อ
34. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.11 จำนวนสมาชิก 10 คน บ้านโนนเย็น
35. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก ม.11 จำนวนสมาชิก 15 คน บ้านโนนเย็น
36. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.5 จำนวนสมาชิก 10 คน บ้านหนองเตา
37. กลุ่มต้นกล้าอาชีพ ม.5 จำนวนสมาชิก 18 คน บ้านหนองเตา
38. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.8 จำนวนสมาชิก 90 คน บ้านหนองหว้า
39. กลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ม.8 จำนวนสมาชิก 25 คน บ้านหนองหว้า