header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

0122379
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
41
89
568
1057
2993
2432
122379

Forecast Today
120

7.41%
12.68%
40.90%
0.25%
0.01%
38.75%
Online (15 minutes ago):2
2 guests
no members

Your IP:3.218.67.1

ศักยภาพของตำบล

logo

จำนวนบุคลากร 28 คน
- สำนักงานปลัด 11 คน
- ส่วนการคลัง 5 คน
- ส่วนโยธา 3 คน
- ส่วนการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 7 คน
- ส่วนสาธารณสุข 2 คน
ระดับการศึกษาของบุคลากร
- ต่ำกว่าปริญญาตรี - คน
- ปริญญาตรี 25 คน
- สูงกว่าปริญญาตรี 3 คน

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
ปีงบประมาณ 2558 (ณ 31 พฤษภาคม 2558)
- รายได้ที่จัดเก็บเอง 279,405.25 บาท
- รายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ 8,580,905.86 บาท
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 5,326,857 บาท
- รายรับทั้งสิ้น 14,187,168.11 บาท

ข้อมูลอื่นๆ

logo

ทรัพย์กรธรรมชาติในพื้นที่
ป่าไม้ชุมชน / ป่าสาธารณประโยชน์ 13 แห่ง
- ป่าสาธารณประโยชน์ (ป่าช้า) หมู่ 1 บ้านหนองไฮ 12 ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ (โนนต๊ะ) หมู่ 1 บ้านหนองไฮ 275 ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ (ป่าช้า) หมู่ 2 บ้านหนองดีปลี 2 ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ (ป่าช้า) หมู่ 3 บ้านนาโนน 10 ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ (ดงหลวง) หมู่ 4,5 บ้านยางแรด - หนองเตา 50 ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ (ป่าช้า) หมู่ 4,12 บ้านยางแรด - หนองแก้ว 11 ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ (ป่าช้า) หมู่ 7 บ้านหนองหว้า 1 ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ (ป่าช้า) หมู่ 9 บ้านก่อ 1 ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ (ดงเข) หมู่ 11 บ้านโนนเย็น 41 ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ (ป่าช้า) หมู่ 10 บ้านโคก 5 ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ (ป่าช้า) หมู่ 5 บ้านหนองเตา 5 ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ (หนองโนนแดง) หมู่ 9 บ้านก่อ 3 ไร่
- ป่าสาธารณประโยชน์ (ป่าช้า) หมู่ 6 บ้านโนนเค็ง 8 ไร่
ป่าดอนปู่ตา 14 แห่ง
หมู่ที่ 1 บ้านหนองไฮ จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 2 บ้านหนองดีปลี จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 3 บ้านนาโนน จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 4 บ้านยางแรด จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 5 บ้านหนองเตา จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 6 บ้านโนนเค็ง จำนวน 3 แห่ง
หมู่ที่ 7 บ้านหว้า จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 8 บ้านหว้า จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 9 บ้านก่อ จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 10 บ้านโคก จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 11 บ้านโนนเย็น จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 12 บ้านหนองแก้ว จำนวน 1 แห่ง
มวลชนจัดตั้ง
• ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน 12 แห่ง
• ศูนย์กีฬาตำบล 1 แห่ง
• ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน 12 แห่ง
• ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 แห่ง
• ศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานหมู่บ้าน 12 แห่ง
• หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 12 แห่ง
• หอกระจายข่าวประจำวัด 4 แห่ง
• ศูนย์กระจายข่าวระบบไร้สาย (อบต.) 1 แห่ง
• ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง
• ศูนย์การเรียนรู้มหาลัยชีวิต 1 แห่ง
• ศูนย์วัฒนธรรมตำบล 1 แห่ง
• ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 1 แห่ง
• สภาเด็กและเยาวชน 1 แห่ง
• ชมรมผู้สูงอายุ 1 แห่ง
• กองทุนหลักประกันสุขภาพ 1 แห่ง
• กองทุนสวัสดิการชุมชน 1 แห่ง
• กองทุนปุ๋ยอินทรีย์ 1 แห่ง
• ศูนย์ ศตส. ประจำตำบล 1 แห่ง
• ศูนย์ อชต. ประจำตำบล 1 แห่ง


องค์กรภาคเอกชน ประชาชน
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 39 กลุ่ม
1. กลุ่มเกษตรบ้านหนองดีปลี จำนวนสมาชิก 17 คน บ้านหนองดีปลี
2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.1 จำนวนสมาชิก 17 คน บ้านหนองไฮ
3. กลุ่มเครื่องหอมสมุนไพร ม.1 จำนวนสมาชิก 17 คน บ้านหนองไฮ
4. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.6 จำนวนสมาชิก 100 คน บ้านโนนเค็ง
5. กลุ่มกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ม.9 จำนวนสมาชิก 140 คน บ้านก่อ
6. กลุ่มสตรีรวมใจพัฒนา ม.1 จำนวนสมาชิก 11 คน บ้านหนองไฮ
7. กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองเตา ม.5 จำนวนสมาชิก 25 คน บ้านหนองเตา
8. กลุ่มเกษตรผสมผสาน ม.11 จำนวนสมาชิก 59 คร. บ้านโนนเย็น
9. กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนเย็น จำนวนสมาชิก 30 คน บ้านโนนเย็น
10. กลุ่มทอผ้าไหม ม.6 จำนวนสมาชิก15 คน บ้านโนนเค็ง
11. กลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรมในครัวเรือน ม.9 จำนวนสมาชิก 10 คน บ้านก่อ
12. กลุ่มกรอบรูปวิทยาศาสตร์ ม.12 จำนวนสมาชิก 19 คน บ้านหนองแก้ว
13. กลุ่มกองทุนหมู่บ้านหนองหว้า ม.8 จำนวนสมาชิก 43 คน บ้านหนองหว้า
14. กลุ่มกองทุนหมู่บ้านหนองแก้ว ม.12 จำนวนสมาชิก 19 คน บ้านหนองแก้ว
15. กลุ่มทอผ้าไหม ม.2 จำนวนสมาชิก 23 คน บ้านหนองดีปลี
16. กลุ่มเกษตรผสมผสาน ม.3 จำนวนสมาชิก 10 คน บ้านนาโนน
17. กลุ่มกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ม.7 จำนวนสมาชิก 40 คน บ้านหนองหว้า
18. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.7 จำนวนสมาชิก 56 คน บ้านหนองหว้า
19. กลุ่มกองทุนพัฒนาอาชีพ ม.4 จำนวนสมาชิก 25 คน บ้านยางแรด
20. กลุ่มเกษตรกร ม.4 จำนวนสมาชิก 10 คน บ้านยางแรด
21. กลุ่มกองทุนพัฒนาพันธุ์ข้าว ม.3 จำนวนสมาชิก 14 คน บ้านนาโนน
22. กลุ่มเกษตรกรรายย่อยบ้านโคก ม.10 จำนวนสมาชิก 36 คน บ้านโคก
23. กลุ่มทอผ้าไหม ม.7 จำนวนสมาชิก 17 คน บ้านหนองหว้า
24. กลุ่มเลี้ยงปลา ม.7 จำนวนสมาชิก 10 คน บ้านหนองหว้า
25. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน ม.2 จำนวนสมาชิก 15 คน บ้านหนองดีปลี
26. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.2 จำนวนสมาชิก 10 คน บ้านหนองดีปลี
27. กลุ่มพัฒนาหมู่บ้าน ม.5 จำนวนสมาชิก 15 คน บ้านหนองเตา
28. กลุ่มกองทุนข้าวเปลือก ม.9 จำนวนสมาชิก 138 คร. บ้านก่อ
29. กลุ่มต้นกล้าอาชีพ ม.11 จำนวนสมาชิก 10 คน บ้านโนนเย็น
30. กลุ่มกองทุนข้าวเปลือกเพื่อการผลิต ม.6 จำนวนสมาชิก 51 คน บ้านโนนเค็ง
31. กลุ่มต้นกล้าอาชีพ ม.6 จำนวนสมาชิก 30 คน บ้านโนนเค็ง
32. กลุ่มฉางข้าว ม.3 จำนวนสมาชิก 60 คร. บ้านนาโนน
33. กลุ่มสตรีแม่บ้านทอผ้าไหม ม.9 จำนวนสมาชิก 30 คน บ้านก่อ
34. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.11 จำนวนสมาชิก 10 คน บ้านโนนเย็น
35. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก ม.11 จำนวนสมาชิก 15 คน บ้านโนนเย็น
36. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.5 จำนวนสมาชิก 10 คน บ้านหนองเตา
37. กลุ่มต้นกล้าอาชีพ ม.5 จำนวนสมาชิก 18 คน บ้านหนองเตา
38. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.8 จำนวนสมาชิก 90 คน บ้านหนองหว้า
39. กลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ม.8 จำนวนสมาชิก 25 คน บ้านหนองหว้า

ข้อมูลการบริการขั้นพื้นฐาน

logo

การคมนาคม
- ถนนลาดยาง สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.เมืองจันทร์
- ถนนลาดยาง สาย กำแพง - ปะโด๊ะ
- ถนนลาดยาง สาย สำโรง - หนองดีปลี
- ถนนลาดยาง สาย หนองไฮ – ป่าโนนต๊ะ
- ถนนคอนกรีต สาย หนองไฮ - นาโนน - หนองเตา
- ถนนหินคลุก สาย หนองไฮ - ก่อ
- ถนนลาดยาง สาย หนองดีปลี - โคก
- ถนนหินคลุก สายหนองดีปลี - หนองแปน
- ถนนคอนกรีต สาย โคก - ตำบลโดด
- ถนนหินคลุก สาย โคก - ตำบลแขม
- ถนนลาดยาง สาย โคก - ตำบลสำโรง
- ถนนคอนกรีต สาย หนองดีปลี - ยางแรด
- ถนนหินคลุก สาย โนนเย็น - หนองเตา
- ถนนหินคลุก สาย หนองเตา - โนนเค็ง
- ถนนคอนกรีต สาย โนนเค็ง - ตำบลเมืองจันทร์
- ถนนหินคลุก สาย โนนเค็ง - ตำบลปราสาท
- ถนนหินคลุก สาย หนองแก้ว - นาโนน
- ถนนลูกรัง สาย หนองหว้า - โนนเย็น - หนองเตา
- ถนนหินคลุก สาย หนองไฮ - โนนต๊ะ
- ถนนหินคลุก สาย หนองเตา - ยางแรด
- ถนนดิน สาย หนองเตา - หนองคลอง
- ถนนดิน สาย หนองเตา - หนองผักตบ
- ถนนหินคลุก สาย ยางแรด - เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่(บ้านหนองแปน)
การไฟฟ้า
- ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 12 หมู่บ้าน
- จำนวนประชากรที่ใช้ประโยชน์จากไฟฟ้า 100 %
แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ ลำห้วย 4 สาย
- หนองน้ำสาธารณะ 20 แห่ง
- หนองไฮ บ้านหนองไฮ หมู่ 1
- หนองห้วยลึก บ้านหนองไฮ หมู่ 1
- หนองดีปลี บ้านหนองดีปลี หมู่ 2
- หนองฝาย บ้านนาโนน หมู่ 3
- หนองยางแรด บ้านยางแรด หมู่ 4
- หนองประชารังสรรค์ บ้านหนองเตา หมู่ 5
- หนองเตา บ้านหนองเตา หมู่ 5
- หนองอีเฒ่า บ้านหนองเตา หมู่ 5
- หนองโนนเค็ง บ้านโนนเค็ง หมู่ 6
- หนองขาม บ้านโนนเค็ง หมู่ 6
- หนองเกาะ บ้านโนนเค็ง หมู่ 6
- หนองพยาด บ้านโนนเค็ง หมู่ 6
- หนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ 7
- หนองคู บ้านหนองหว้า หมู่ 8
- หนองกระโดน บ้านหนองหว้า หมู่ 8
- หนองโนนแดง บ้านก่อ หมู่ 9
- หนองบ้านโคก บ้านโคก หมู่ 10
- หนองน้ำดงตานอ บ้านโคก หมู่ 10
- หนองดงเข บ้านโนนเย็น หมู่ 11
- หนองคลอง บ้านโนนเย็น หมู่ 11
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย 6 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 20 แห่ง
- บ่อบาดาล 37 แห่ง
- บ่อโยก 14 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน 11 แห่ง
- ถังเก็บน้ำฝน 12 แห่ง
คลองอีสานเขียว 5 สาย
- คลองอีสานเขียว บ้านหนองดีปลี - หนองแก้ว กว้าง 15 ม. ยาว 1,206 ม. ลึก 3 ม.
- คลองอีสานเขียว หนองแก้ว- บ้านหนองเตา-บ้านโนนเค็ง กว้าง 15 ม. ยาว 2,000 ม. ลึก 3 ม.
- คลองอีสานเขียว บ้านหนองแก้ว – นาโนน – หนองหว้า 8 กว้าง 15 ม. ยาว 1,800 ม. ลึก 3 ม.
- คลองอีสานเขียว บ้านก่อ –หนองหว้า ม.7 - โคก กว้าง 4 ม. ยาว 1,657 ม. ลึก 4 ม.
- คลองอีสานเขียว บ้านก่อ - บ้านหนองหว้า ม.7 กว้าง 4 ม. ยาว 1,075 ม. ลึก 4 ม.

ข้อมูลสภาพสังคม

logo

การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
- โรงเรียนบ้านโนนเค็ง
- โรงเรียนบ้านก่อ
โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง
- โรงเรียนบ้านนาโนน
- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 23 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
- ศูนย์การเรียนนอกระบบตำบลหนองไฮ 1 แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด / สำนักสงฆ์ 6 แห่ง
- วัดบ้านหนองไฮ หมู่ 1
- วัดบ้านหนองดีปลี หมู่ 2
- วัดบ้านนาโนน หมู่ 3
- วัดบ้านโนนเค็ง หมู่ 6
- วัดป่าบ้านโนนเค็ง หมู่ 6
- วัดบ้านก่อ หมู่ 9
การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ 1 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำคิดเป็นร้อยละ 100
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 แห่ง
- ศูนย์กู้ชีพตำบล 1 แห่ง

ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ

logo

อาชีพหลักของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
- อาชีพทำนาและการเกษตร ร้อยละ 90
- ทำสวน ทอผ้า ค้าขาย เลี้ยงสัตว์
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
- โรงสีข้าว 23 แห่ง
- อู่ซ่อมรถ/ ร้านซ่อมรถ 7 แห่ง
- ร้านค้าเอกชน 16 แห่ง
- ปั๊มน้ำมันหัวฉีด 1 แห่ง
- รถนวดข้าว 10 คัน
- รถเกี่ยวพร้อมนวดข้าว 10 คัน
- รถอัดฟาง 1 คัน
- ร้านเสริมสวย 1 แห่ง
- กิจการโลหะ 1 แห่ง
- กิจการเกี่ยวกับไม้ 1 แห่ง
- ร้านเย็บผ้า 11 แห่ง
- ร้านค้าชุมชน 11 แห่ง