header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

0147451
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
36
111
276
613
1924
3515
147451

Forecast Today
192

6.50%
13.94%
35.90%
0.22%
0.01%
43.44%
Online (15 minutes ago):5
5 guests
no members

Your IP:3.237.94.109

ข้อมูลสำนักปลัด

logo

สำนักปลัด อบต. – ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานตรวจสอบภายใน
งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานอำนวยการ
- งานป้องกัน
- งานฟื้นฟู
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานการประชุม
- งานอำนวยการและประสานงาน
- งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ


สำนักปลัด – คู่มือ อบต.
สำนักงานปลัด
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือ ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง การบริหารงานบุคคล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (งานนิติกร) การจัดเตรียมการเลือกตั้งการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนงานบริการสืบค้นข้อมูลข่าวสารอื่นๆ

ขั้นตอนติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ขั้นตอนให้บริการ
1.ผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
- ยื่นคำร้องตามแบบ (คำร้องทั่วไป) ต่อเจ้าหน้าที่
- กรณีร้องทางโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องกรอกข้อมูลตามแบบ (แบบรับคำร้องทางโทรศัพท์)
2. ส่วนงาน/หัวหน้างานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่/ตามกฎหมาย
3. แจ้งผู้ร้องทุกข์

การขอข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
ขั้นตอนการให้บริการ
1. ผู้ขอยื่นคำขอตามแบบ (คำร้องขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร) ต่อเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอต่อผู้บังคับบัญชา
- อนุญาต (จัดเตรียมเอกสารให้ตามคำขอ)
- ไม่อนุญาต (แจ้งผู้ทราบพร้อมเหตุผล)
เอกสารประกอบการพิจารณา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ที่จะขอข้อมูล