header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

0164017
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
64
202
594
5873
6776
3143
164017

Forecast Today
72

6.16%
14.43%
34.69%
0.20%
0.01%
44.51%
Online (15 minutes ago):4
4 guests
no members

Your IP:3.238.70.175

สำนักงานปลัด

 

นายมานพ ผาเงน หวหนาสำนกปลด
นายมานพ  ผาเงิน
หัวหน้าสำนักปลัด
(รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารสวนตำบลหนองไฮ ) 

สายด่วยหัวหน้าสำนักปลัด 081-7898994

 
 
นางสาวคณญญา แทนศร นกพฒนาชมชน
นางสาวคุณัญญา  แท่นศร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
 
นางสาวศวภรณ สมอรตน นตกร
นางสาวศุภรัสมิ์  สมอรัตน์ธนาธิป
นิติกรชำนาญการ

นายสมตร มะโนรตน เจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน

นายสุมิตร  มะโนรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ 
 
นายอฐพล แจงสนาม เจาหนาทบรหารงานทวไป
นายอัฐพล  แจ้งสนาม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

น.ส.กนกอร คำสรอยทอง

นางสาวกนกอร  คำสร้อยทอง    
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
 
นางสาวศรญญา หอมวน ผ.ช.จนท.ธรการ
 
นางสาวศรัญญา  หอมวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอทย คณะบตร นกการภารโรง
นายอุทัย  คณะบุตร
นักการภารโรง  

นางสาวอรณรตน โนนกลาง ผ.ช.จนท.บนทกขอมล

นางสาวอรุณรัตน์   โนนกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสระชย บตรกณหา

นายสุระชัย   บุตรกัณหา
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทา
สารธารณภัย

น.ส.นดดา จนทะเสน

 นางสาวนัดดา  จันทะเสน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

น.ส.สกญญา ศรบาง

นางสาวสุกัญญา  ศรีบาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายสำฤทะธ สายสนธ

นายสำฤทธิ์  สายสินธุ์
พนักงานขับรถยนต์

นายเสร ปนะสา พนกงานขบรถดบเพลง

นายเสรี  ปินะสา
พนักงานขับรถดับเพลิง

นายไพสฐ บตราช เจาหนาทศนย ICT

นายไพสิฐ  บุตราช
คนงานทั่วไป
นางชมพศร คณะบตร พนกงานจางเหมา
นางชมพูศรี  คณะบุตร
พนักงานจ้างเหมา

   นางอทย พลทอง 

นางอุทัย  พูลทอง 
พนักงานจ้างเหมา