header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

0138822
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
143
159
556
725
962
4261
138822

Forecast Today
168

6.65%
13.53%
37.62%
0.23%
0.01%
41.98%
Online (15 minutes ago):8
8 guests
no members

Your IP:3.81.28.10

สำนักงานปลัด

  นายมานพ ผาเงน หวหนาสำนกปลด
นายมานพ  ผาเงิน
หัวหน้าสำนักปลัด
(รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารสวนตำบลหนองไฮ ) 
 
 
นางสาวคณญญา แทนศร นกพฒนาชมชน
นางสาวคุณัญญา  แท่นศร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
 
นางสาวศวภรณ สมอรตน นตกร
นางสาวศุภรัสมิ์  สมอรัตน์ธนาธิป
นิติกรชำนาญการ

นายสมตร มะโนรตน เจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน

นายสุมิตร  มะโนรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ 
 
นายอฐพล แจงสนาม เจาหนาทบรหารงานทวไป
นายอัฐพล  แจ้งสนาม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

น.ส.กนกอร คำสรอยทอง

นางสาวกนกอร  คำสร้อยทอง    
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
 
นางสาวศรญญา หอมวน ผ.ช.จนท.ธรการ
 
นางสาวศรัญญา  หอมวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอทย คณะบตร นกการภารโรง
นายอุทัย  คณะบุตร
นักการภารโรง  

นางสาวอรณรตน โนนกลาง ผ.ช.จนท.บนทกขอมล

นางสาวอรุณรัตน์   โนนกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสระชย บตรกณหา

นายสุระชัย   บุตรกัณหา
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทา
สารธารณภัย

น.ส.นดดา จนทะเสน

 นางสาวนัดดา  จันทะเสน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

น.ส.สกญญา ศรบาง

นางสาวสุกัญญา  ศรีบาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายสำฤทะธ สายสนธ

นายสำฤทธิ์  สายสินธุ์
พนักงานขับรถยนต์

นายเสร ปนะสา พนกงานขบรถดบเพลง

นายเสรี  ปินะสา
พนักงานขับรถดับเพลิง

นายไพสฐ บตราช เจาหนาทศนย ICT

นายไพสิฐ  บุตราช
คนงานทั่วไป
นางชมพศร คณะบตร พนกงานจางเหมา
นางชมพูศรี  คณะบุตร
พนักงานจ้างเหมา

   นางอทย พลทอง 

นางอุทัย  พูลทอง 
พนักงานจ้างเหมา